طرح جابر

طرح جابر ابن حیان

دانلود طرح جابر از برین طرحهای آموزش و پرورش در زمینه کشف استعداد های برتر در زمینه نوآوری و فناوری می باشد که همه ساله میلیونها دانش آموز در این جشنواره شروع به رقابت می نمایند

دانلود فایل ها

طرح جابر

مهمترین اهداف در ارائه طرح جابر

1-  تعییم موضوع و هدف :

 براساس علاقه ، کوشش و توانایی فرد ، سطح دشواری ، مواد ، زمان ، راهنمایی ، ایمنی

 
2-  ارائه طرح

 بحث و تفکر در باره تنظیم طرح
      ارائه فرصت
    بررسی طرح اولیه فراگیر
      اصلاح اشتباهات 


 3- اجرا


            فراهم سازی وسایل و امکانات
            تقسیم مسئولیت ها در حالت گروهی و کلاسی
            اجرایی بودن در زمان تعیین شده
            مراقبت از طرح جهت عدم دوری از اهداف لوله بازکنی


4 – قضاوت و ارزشیابی


           ارائه قضاوت صحیح و دقیق
          اصلاح معایب برای مراحل بعدی

دانلود طرح جابر ابن حیان

معیار های یک پروژه موفق در جشنواره طرح جابر ابن حیان :

-    محصول کار خود فراگیر باشد

-    محصول یک برنامه ریزی دقیق باشد

-    دارای خلاقیت و ابتکار باشد

-    نمایانگر درک کلی از موضوع باشد

-    دارای گزارش کار کتبی باشد

-     خوش خط و خوانا باشد

-     دارای عکس ، نمودار و ... باشد

-    مواد بکار گرفته شد از نوع مناسب باشد

-    به نکات ایمنی اشاره شود .

-    نمایش ها به صورت سه بعدی باشد

-    اطلاعات پروژه دقیق باشد

-    تابلوی پروژه بیانگر نمای کلی پروژه باشد  

موضوعات طرح جابر ابن حیان

موضوع و پایه:

 

 

 

*    همه پایه ها

*     محتوای کتاب

*     آزاد با همراستا با اهداف

*     انفرادی

*     تیمی ( 3 نفره )

*     کلاسی

طرح جابر

طرح جابر : دانلود بهترین موضوعات طرح جابر ابن حیان برای جشنواره

انواع پروژه های علمی

1- جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی

 • ·         دانلود طرح جابر طبقه بندی براساس شباهت ها ( با ذکر دلیل )
 • ·         دانلود طرح جابر طبقه بندی براسا تفاوت ها ( با ذکر دلیل )
 • ·         طبقه بندی براساس نوع کاربرد
 • ·         طبقه بندی بر اسا نوع عملکرد ( نحوه تشکیل تصویر در آینه ها و عدسی ها)

مثــــــــــال :

*    انواع سلول ها

*    انواع برگ ها

*    افات نباتی طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان

*    طبقه بندی گیاهان از لحاظ کاربرد

*    طبقه بندی جانوران بی مهره

*    طبقه بندی مخلوط ها

*    طبقه بندی انواع وسایل اپتیک ( نوری مثل آینه ها و عدسی ها )

*    طبقه بندی مواد رسانا و نار رسانا

*    دسته بندی عناصر و ترکیب ها

*    طبقه بندی انواع ماشین ها

*    طبقه بندی انواع تک سلولی ها                                   

     ( مرحله استانی ندارد )

شبکه ملی رشد

2- مـــدل ( دستــگاه ) 

انواع مدل ها

*      مولاژ

*      برش

*      مانکن

*      قادر به کار ها لوله بازکنی

*   کارکرد صحیح  - انطباق با حالت اصلی – سهولت کاربرد – اقتصادی بودن از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد . سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی

مثـــال:

 • ·           دانلود طرح جابر مدل های مولکولی
 • ·           مدل ماشین ها

 • ·           قادر به کار ها ( ماشین گرمایی ، موتور الکتریکی ...)

 • ·           مدل زمین

 • ·           مدل آتشفشان

 • ·           ماکت نقاط امن و غیر امن منزل

 • ·           مولاژ جانوران و اندام های بدن

 • ·           برش گیاهان

 • ·           ماکت برق و مدار ها

 • ·           دانلود طرح جابر مدل گردش زمین

 • ·           دانلود طرح جابر مولاژ گردش دستگاه خون

 • ·           مولاژ دستگاه تنفس
 • ·           دانلود طرح جابر ماکت شهر آلوده و تمیز

 

 

3 – نمــایـــش  :

 مــثــــال:

 • ·             نمایش تغیرات شیمیایی
 • ·            نمایش تغییرات فیزیکی
 • ·             نمایش عملکرد ماشی های ساد و پیچیده
 • ·             نمایش ویژگی های تصویر در آینه ها و عدسی ها
 • ·             نمایش نمایش نفوذ پذیری خاک
 • ·             نمایش رسوب گذاری خاک
 • ·             نمایش آتشفشان
 • ·             طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان نمایش کار آوند ها
 • ·             نمایش ویژگی های مخلوط
 • ·             نمایش عملکرد پریسکوپ ، ذره بین ، کوره آفتابی و ...
 • ·             نمایش مدار های متوالی و موازی
 • ·             طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان نمایش خاصیت قطب نمایی آهنربا
 • ·             نمایش تولید آهن ربا
 • ·             نمایش خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی
 • ·             نمایش عملکرد دستگاه تنفس
 • ·             نمایش عملکرد دستگاه گردش خون

4- تـحـقـیـق در باره موضوعات طرح جابر:

راهنمای پیشنهادی شیوه نگارش مقالات علمی – پژوهشی:

مقاله علمی یک  گزارش مکتوب و منتشر شده ای است که نتایج یک پژوهش  را توصیف می کند .   :1- عنوان  2- اسامی نویسندگان  3-طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان چکیده  4- کلید واژه ها 5-طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان  مقدمه 6-  مواد  و روش ها 7- بحث 8-  نتایج 9-   فهرست منابع  .

 

 

متداولترین اجزای تشکیل دهنده یک مقاله علمی طرح جابر عبارتند از

1- عنوان مقاله :

عنوان مقاله به خواننده می گوید که مقاله راجع به چه مطلبی است.طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان عنوان مقاله باید: خلاصه ، دقیق، پرمحتوی ، خبری، فاقد کلمات اضافی ومهمترین عبارت آن باید توصیفی یا گزارشی باشد .

2- اسامی نویسندگان : 

اسامی نویسندگان معمولا" زیر عنوان مقاله ارائه می گردد.

 3- چکیده مقاله :

چکیده باید به طور معنی داری خلاصه شده و حاوی مطالب اصلی ومهمترین یافته های مقاله باشد. چکیده تحقیق در ابتدای یک مقاله پژوهشی درج می گردد و در حدود 200تا400 کلمه می  باشد. در تدوین چکیده با4 سئوال روبه روهستیم که باید این سئوال هابطورخلاصه ودقیق پاسخ داده شوند:  1- هدف از انجام پژوهش چیست؟  2- پژوهش با استفاده ازچه روشی انجام پذیرفته است؟  3- یافته های اصلی چه بوده است؟  4- از این یافته ها به چه نتیجه گیری می توان رسید؟ 

4- کلید واژه :

در انتهای چکیده واژه های کلیدی درج می شوند وحدود 3 تا6 واژه کلیدی مشخص شده ودر این قسمت قرارداده می شود.طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان

5- مقدمه مقاله :

  در مقدمه باید به این سوالات پاسخ دهید که طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان : چرا این کارتحقیقی راانجام دادید؟ و بدنبال یافتن چه چیزی بودید؟ در مقدمه پیشرفت منطقی نظریه و هدف خود رابیان کنید و برای خواننده توضیح دهید که به چه منظور مقاله شمارا مطالعه کند. خیلی خلاصه ،کارهای قبلی منتشر شده در باره موضوع پژوهش خود را ذکر کنید. بطور کلی مقدمه باید حاوی زمینه و چشم انداز کار تحقیقی، ونیز توضیحی راجع به یافته ها و حقایق باشد.

6- مواد و روشها  :

دراین قسمت شما فقط ابزار وروشهای استفاده شده را توضیح می دهید. دلیل انتخاب روش مورد استفاده وفرضیه های خودرابیان کنید. تمام آنچه را استفاده کرده اید از جمله وسایل ، مواد ومناطق و....را تشریح نمائید وبه این سوال پاسخ دهید که« شماچه کرده ایدوچگونه؟» طرح جابر - دانلود طرح جابر - طرح جابر ابن حیان

7- قسمت بحث مقاله  :

قسمت بحث مقاله از سه بخش تشکیل شده است :

 الف- حقایقی که به آن دست یافته اید  ب- تفسیر حقایق   ج- بیان علمی و تئوری یافته ها            

   8-   قسمت نتیجه گیری :

نتایج و بحثی که راجع به آنها نموده اید و کامل است بهتر این است که یافته ها و توجیه ها تتان را با هم و بطور خلاصه در این قسمت ذکر نمائید.

9- فهرست منابع :

در انتهای هر مقاله ،منابع و مآخذ مورد استفاده در مقاله درج می گردد . در این بخش ابتدا، منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا درج می شوند.

دانلود طرح جابر

کتاب: نام خانوادگی( نویسنده)، نام نویسنده . سال نشر ( داخل پرانتز) ،عنوان کتاب ، جلد ، مترجم، شماره چاپ ، محل انتشار، ناشر.

مجله: نام خانوادگی ( نویسنده ) ، نام  نویسنده، سال نشر( داخل پرانتز) ، عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره دوره، صفحه .

کتاب با دونویسنده : افروز ، غلامعلی وهومن ، حیدر علی، (1376) ، روش تهیه آزمون هوش ، تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

کتاب ترجمه شده  :  ثراندایک، آر. ال.(1375) روان سنجی کار بردی (چاپ سوم) ترجمه حیدر علی هومن، تهران : انتشارات دانشگاه تهران(تاریخ انتشار به زبان اصلی ،1982)

رساله ها وپایان نامه ها : امیرپور، ساسان،(1370) تحلیل عاملی مقیاس تهران  استنفرد- بینه ( TBS) پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد (چاپ نشده) دانشگاه تهران .

مقاله های ترجمه شده  : اورمه، کاتلین(1354) توانایی ، شخصیت وپیشرفت تحصیلی در کودکان پیش دبستانی. ( ترجمه حیدر علی هومن) مجله روان شناسی. شماره12 ص 237-227(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1975)

مقاله یامطلبی از یک سایت اینترنتی : آدرس صفحه یا قسمت مورد نظر را در اینترنت که در قسمت آدرس بار صفحه مربوطه درج شده ، به همراه تاریخ مراجعه به آن صفحه می نویسیم:

(12/6/1394 )         http:/www.waier.ach.ir/eaier2/chekidwh.htm


مــثـــال برای ارائه طرح جابر:

 • ·             تحقیق در مورد ساختار ، انواع و عملکرد سلول ها

 • ·             تحقیق در مورد گیاهان غذا ساز

 • ·             تحقیق در مورد آفات نباتی

 • ·             طرح جابر تحقیق در مورد گیهان دارویی

 • ·             تطرح جابر ابن حیان حقیق در مورد اهمیت جانوران بی مهره

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد فواید و مضرات حشرات

 • ·              دانلود طرح جابر تحقیق در مورد کار برد محلول و مخلوط در زندگی و دلایل آن

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در باره استفاده از وسایل نوری در جهت تامین انرژی

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد انواع مدار های برق منزل

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد میزان مصرف انرژی وسایل

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد ساخت و کاربرد آهنربا

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد سنگ ها ( انواع و تاریخچه فسیل ها )

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد کانی های تزیینی

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد منظومه شمسی و سایر کهکشان ها

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد بیماری های تنفسی

 • ·             تحقیق در مورد بیمارهای قلب و عروق

 • ·             تحقیق در مورد سنگ کلیه در زنجان

 • ·             تحقیق در مورد ساختار عناصر

 • ·             حقیق در مورد فواید و مضرات تغییرات فیزیکی و شیمیایی

 • ·             تحقیق در مورد کاربرد ماشین ها در زنگی

 • ·             تحقیق در مورد طراحی ماشین ها

 • ·             تحقیق در مورد کاربرد عدسی ها و آینه ها

 • ·             تحقیق در مورد فسیل ها و تاریخچه زمین

 • ·             تحقیق در مورد خاک زنجان

 • ·             تحقیق در مورد آتشفشانئهای ایران

 • ·             تحقیق در مورد میزان مقاومت ساختمان های زنجان در برابر زلزله

 • ·             تحقیق در مورد قارچ ها

 • ·             تحقیق در مورد باکتری ها

 • ·             تحقیق در مورد بیماری های خونی

 • ·             تحقیق در مورد دوارو ها

 • ·             دانلود طرح جابرتحقیق در مورد واکسن ها

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد بیماری های عصبی

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد بیماری های گوش

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد محیط زیست زنجان

 • ·             دانلود طرح جابر تحقیق در مورد جانواران بومی محیط زیست زنجان

 

5- آزمایــش: طرح جابر ابن حیان

مراحل رسیدن به پاسخ :

1- روبرو شدن با مسئله

2- تعریف دقیق مسئله

3- طراحی فرضیه

4- آزمایش فرضیه ها

5- نتیجه گیری

مـــثــــال :

 • ·            آیا ارتباطی بین تکیه گاه و میزان کمک کردن اهرم وجود دارد ؟
 • ·             آیا ارتباطی بین طول سطح شیب دار و میزان کمک کردن آن وجود دارد ؟
 • ·            چگونه می توان یک فندک نوری ساخت؟
 • ·            آیا میکروب ها تأثیری در فساد مواد غذایی دارند ؟
 • ·            آیا نور ، آب و ... در میزان تولید غذا در گیاهان دخالت دارد ؟
 • ·            آیا می توان رنگ گلبرگ های گیاه را تغییر داد ؟
 • ·            آیا می توان از طبقه سوم ساختمان بدون دوربیت طبقه اول را دید ؟
 • ·            تفاوت مدار های موازی و متوالی چیست ؟
 • ·            چگونه می توان زنجیره سوزنی ساخت ؟                             

( کشوری فقط این پروژه ها پذیرفته می شود )

عناصر یک پروژه در جشنواره

تابلوی نمایش :

اندازه : 120 *90

 • ·             عنوان پروژه
 • ·            هدف
 • ·             روش
 • ·             مسئله ( برای پروژه آزمایش )
 • ·             فرضیه ( برای پروژه آزمایش )
 • ·             خلاصه مراحل و فرآیند
 • ·             مواد بصری ( عکس ، نمودار ، جدول و...)
 • ·             خلاصه و نتیجه گیری

مواد نمایشی :

 • ·          طراحی جالب
 • ·          بسته بندی در صورت نیاز
 • ·          رعایت ایمنی
 • ·          پرهیز از شلوغی

گزارش کتبی :

 • ·             صفحه عنوان
 • ·             صفحه فهرست
 • ·             هدف
 • ·             فرضیه
 • ·             شرح
 • ·             مواد و دستگاه ها
 • ·             روش کار
 • ·             مشاهدات
 • ·             نتایج و جمع بندی
 • ·             منابع
 • ·            پیوست

 

مراحل عام در تولید رسانه ها :

•       مشخص کردن مخاطبان

•       مشخص کردن هدف

•       مشخص کردن رئوس مطالب

•       انتخاب نوع رسانه

•       مشخص کردن موضوع و عنوان

•       طراحی اولیه کار

•       انتخاب و جمع آوری اجزای متشکله

•       پیاده کردن طرح اولیه

•       ارزشیابی طرح اولیه

•     انجام اصلاحات و تولید نهایی

اصول تولید رسانه:

1- توازن

  2- سادگی

 3- تاکید

 4 – فضای خالی

 5 – وحدت

21 Jul 2019